Thăm dò
Thống kê truy cập

null Vẫn còn nhiều bất cập

Chính sách mới
Thứ sáu, 21/08/2015, 15:20
Màu chữ Cỡ chữ
Vẫn còn nhiều bất cập

Kể từ ngày 01/7/2013 Luật HTX 2012 chính thức được thực thi, sau đó các văn bản hướng dẫn lần lượt ban hành: Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 06/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX; Thông tư số  83/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015 về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã; thế nhưng văn bản hướng dẫn chuyển đổi HTX cho phù hợp với Luật  vẫn chưa được ban hành.

Tại khoản 2 Điều 62 Luật HTX 2012 về điều khoản chuyển tiếp qui định: “Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật này thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành”.
Theo luật định đến 30/6/2016 bắt buộc tất cả các HTX đều phải tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của Luật HTX 2012, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tính đến thời điểm 06 tháng đầu năm 2015 có 95 HTX, trong đó có 79 HTX đang hoạt động, 16 HTX ngưng hoạt động, với hơn 36.000 thành viên, tuy nhiên chỉ có 45/95 HTX đăng ký lại, thành lập mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
Mặc dù thời gian qua tình hình công tác tổ chức đăng ký lại hoạt động của các HTX trong tỉnh theo Luật HTX năm 2012 đã và đang được Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác - HTX các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các HTX chuyển đổi tổ chức đăng ký lại,nhưng kết quả đạt còn rất thấp so với yêu cầu, nhất là đối với các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.  
Nhìn chung có nhiều nguyên nhân gây khó khăn đến việc HTX chuyển đổi tổ chức đăng ký lại hoạt động như: chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nên trong thực hiện còn nhiều lúng túng; công tác tuyên truyền Luật của các cấp, các ngành, địa phương chưa tích cực dẫn đến trong nhận thức về mô hình HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012 đối với người dân còn rất mơ hồ; công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể chưa phát huy hết vai trò; trình độ quản lý của đội ngũ lãnh đạo một số HTX còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra; việc quy định tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng ngoài thành viên, cũng là vấn đề gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển mở rộng hoạt động HTX; kinh phí hỗ trợ cho công tác chuyển đổi rất hạn chế, chưa kịp thời.
Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc vừa qua về công tác tổ chức đăng ký lại hoạt động của các HTX trong tỉnh theo Luật HTX năm 2012,rất mong các bộ, ngành Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, kịp thời để thực hiện chuyển đổi đăng ký lại của các HTX đảm bảo đúng theo luật định, đồng thời địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật HTX năm 2012 đến các HTX đang hoạt động; trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để người dân tự nguyện tham gia vào HTX nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần vào an sinh xã hội - phát triển cộng đồng ở địa phương./.

Số lượt xem: 133

Nhân Tâm

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832