SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
8
2
3
Thủ tục thành lập HTX, THT Thứ Hai, 06/07/2020, 12:50
HỒ SƠ THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC  (13/07)
Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Hồ sơ thành lập Tổ hợp tác: 1. Mẫu hợp đồng hợp ...
HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ  (13/07)
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. Hồ sơ thành lập ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Simple Editor