SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
7
8
7
Liên minh HTX tỉnh Thứ Tư, 10/04/2019, 20:05

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 về đẩy mạnh phát triển Kinh tế tập thể (KTTT) đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

            Theo Nghị quyết số 14-NQ/TU; qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 22/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, KTTT mà nòng cốt là HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có bước chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Các tổ hợp tác tuy có khó khăn về mặt cơ chế (do Nghị định 151/2007/NĐ-CP chưa được điều chỉnh phù hợp với Bộ Luật Dân sự năm 2015) nhưng số lượng vẫn ổn định, là tiền đề để vận động THT liên kết lại với nhau hoặc nâng lên thành HTX. Các HTX cơ bản hoàn thành chuyển đổi và hoạt động theo Luật HTX năm 2012; số thành lập mới tăng; đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực hoạt động; nhiều HTX lĩnh vực nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị sản phẩm, gắn kết hoạt động với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương... Tuy nhiên, sự phát triển KTTT của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các lĩnh vực...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; Nghị quyết đã đề ra quan điểm phải đổi mới phát triển KTTT mà nòng cốt là HTX trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông thôn; Phấn đấu mỗi lĩnh vực xây dựng được ít nhất một HTX đầu đàn cả về quy mô, sản phẩm chủ lực và công nghệ; Phấn đấu đến năm 2025 đưa KTTT thoái khỏi những yếu kèm hiện nay và có nhiều mô hình mới, hiệu quả trên các lĩnh vực; đến năm 2030 KTTT có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Cụ thể phải đạt được một số chỉ tiêu:
- Giai đoạn từ nay đến năm 2025: Thành lập mới 140 HTX; trong đó có 105 HTX lĩnh vực nông nghiệp, 35 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp. Mở rộng quy mô Liên hiệp HTX lúa gạo; Thành lập mới ít nhất 02 Liên hiệp HTX trong ngành tôm, lúa gạo, vận tải và ngành nghề có điều kiện khác. Tiếp tục vận động phát triển THT những nơi chưa đủ điều kiện thành lập HTX; vận động các THT hoạt động khá nâng lên thành HTX.
Trong đó, phấn đấu đến năm 2020: Thành lập mới 100 THT lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và vệ sinh môi trường. Thành lập mới 105 HTX, trong đó 95 HTX nông nghiệp và 10 HTX phi nông nghiệp. Xây dựng 15 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Nâng tổng số HTX hoạt động hiệu quả đạt 150 HTX, gồm 139 HTX nông nghiệp, 11 HTX phi nông nghiệp. Thành lập mới 01 Liên hiệp HTX lúa gạo tại huyện Hòa Bình.
- Định hướng giai đoạn 2026 - 2030: Thành lập mới 100 HTX, trong đó 65 HTX nông nghiệp, 35 HTX phi nông nghiệp. Mở rộng quy mô Liên hiệp HTX hiện có và vận động thành lập Liên hiệp HTX lĩnh vực khác. Tiếp tục vận động phát triển THT những nơi chưa đủ điều kiện thành lập HTX; đồng thời, vận động các THT hoạt động khá nâng lên thành HTX.
Thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU; UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 11/3/2019 “Về đẩy mạnh phát triển KTTT đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Trong đó tập trung những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiệu, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác – HTX; Đổi mới nội dung hoạt động để các tổ chức KTTT vươn lên và có những đóng góp tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Huy động nhiều nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức KTTT; Khuyến khích trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước đột phá phát triển nguồn nhân lực cho HTX; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển KTTT; tăng cường quản lý Nhà nước đối với KTTT; Phát huy vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát triển KTTT.
Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh sẽ là khung pháp lý và điều kiện quan trọng để kinh tế tập thể mà trọng tâm là các HTX đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới./.
Đính kèm:       -Nghị quyết 14-NQ/TU;
                        - Kế hoạch số 36/KH-UBND.
BN

Số lượt người xem: 377 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày