SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
2
6
7
8
Liên minh HTX tỉnh Thứ Tư, 26/12/2018, 20:00

Giải pháp thực hiện các tiêu chí đối với các Hợp tác xã tham gia Đề án Thí điểm theo Quyết định 445/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

           Để đánh giá kết quả 02 năm triển khai Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 21/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục tìm ra những giải pháp chỉ đạo thực hiện, giúp các Hợp tác xã (HTX) tham gia mô hình thí điểm sớm hoàn thiện các tiêu chí đề ra.

Hôm nay tôi xin tóm lược lại những giải pháp của Liên minh HTX tỉnh trong: thực hiện các tiêu chí đối với các Hợp tác xã tham gia đề án Thí điểm theo Quyết định 445/QĐ/TTg trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Xây dựng mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012 là một yêu cầu quan trọng để tuyên truyền, khuyến khích nhân dân nhất là nông dân tích cực tham gia xây dựng HTX nhằm đi đến xóa bỏ kiểu sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; tổ chức lại sản xuất theo kế hoạch, theo thị trường phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, gắn với tăng cường đầu tư của Nhà nước, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến cho nông nghiệp nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí cho nông dân; góp phần tích cực thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế, làm khâu đột phá để thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân.
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, với Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể (KTTT) các huyện, thị xã, thành phố khảo sát đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của 13 HTX và 02 Tổ hợp tác (được chọn làm mô hình) làm cơ sở để xây dựng các giải pháp thích hợp nhằm đạt các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số số 3951/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:
Một là: Về công tác tuyên truyền
Chúng tôi phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về lợi ích của việc HTX tham gia vào Đề án; ý nghĩa của việc xây dựng mô hình HTX theo Luật HTX 2012 ngay trong cán bộ đảng viên, thành viên HTX và nhân dân trong vùng nhằm thống nhất nhận thức, nêu cao quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đề án. Trước nhất là phải tích cực vận động để nâng được 02 Tổ hợp tác (THT) lên thành HTX.
Với quyết tâm cao, chúng tôi cùng với địa phương và Ban quản lý, điều hành của THT; trong vòng 05 tháng đầu triển khai thực hiện, 02 THT đã được nâng lên thành HTX.
Hai là: Phổ biến các tiêu chí và triển khai thực hiện các tiêu chí cụ thể cho từng HTX
Để giúp cho các HTX nắm vững tiêu chí “HTX Thí điểm”; tự đánh giá thực trạng tình hình tổ chức hoạt động của đơn vị mình so với từng tiêu chí đã quy định và đề ra giải pháp phấn đấu nhằm hoàn thành các tiêu chí. Chúng tôi cùng với các ngành như: Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Hội Nông dân tỉnh thảo luận và đi đến thống nhất giải phápphổ biến các tiêu chí và triển khai thực hiện các tiêu chí cụ thể cho từng HTX thông qua hình thức tọa đàm với chủ đề: Xây dựng hoàn thiện các tiêu chí HTX thí điểm của tỉnh.
Trên cơ sở khảo sát đánh giá ở giai đoạn đầu, Ban tổ chức tọa đàm đã đưa ra từng điểm mạnh, điểm yếu của các HTX, đồng thời nêu định hướng giải pháp khắc phục cho từng HTX. Với sự tham gia đầy đủ của các đại biểu đại diện cho 05 ngành kể trên; Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể (KTTT), cán bộ chuyên trách KTTT các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ tư vấn hỗ trợ HTX của các ngành, của Liên minh HTX tỉnh và các HTX thí điểm. Đi vào phần thảo luận giải pháp, cuộc tọa đàm chia làm 02 tổ để thảo luận sâu và đi đến nhất trí các giải pháp thực hiện cụ thể cho từng HTX; trong đó có xác định trách nhiệm từng cấp từng ngành đối với việc giúp cho từng HTX hoàn thành các tiêu chí.
Ba là: Giúp cho các HTX mở rộng quan hệ, hướng đến tìm đối tác liên kết thực hiện chuỗi giá trị
Sản xuất để tiêu thụ; tiêu thụ để thúc đẩy phát triển sản xuất. Tính 02 mặt của quy luật này luôn tác động chặt chẽ với nhau, góp phần quan trọng cho sự phát triển xã hội.
 Liên kết thực hiện chuỗi giá trị sản xuất là yêu cầu tự khách quan, nhưng do quen với cách sản xuất tiêu thụ cũ gần giống như “tự cung, tự cấp” nên còn không ít HTX vẫn gửi phận mình cho các trung gian cung ứng đầu, tiêu thụ đầu ra cho sản xuất, góp phần làm cho “điệp khúc được mùa mất giá” lặp đi lặp lại mãi trong sản xuất của người nông dân…
Để giúp cho HTX khắc phục hạn chế trên; chúng tôi tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo như:
Tọa đàm với chủ đề: Kết nối HTX” với sự tham gia của tất cả các HTX trên lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực có liên quan nhằm giúp cho HTX giới thiệu về hoạt động của mình, tìm được những vấn đề mình cần liên kết với đơn vị bạn, tạo ra sức mạnh nội lực trong khu vực HTX; trong đó đặt trọng tâm vào các HTX thí điểm.
Tích cực tổ chức các buổi gặp gỡ, các cuộc Hội thảo giữa HTX với các Doanh nghiệp cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra cho sản xuất trong và ngoài tỉnh, trong 02 năm qua tổ chức gần 10 buổi gặp gỡ, 02 cuộc hội thảo thu hút trên 700 lượt đại diện các tổ chức cá nhân tham dự; thông qua đó một số HTX ký kết được những hợp đồng mới trong liên kết sản xuất; điển hình như HTX Đồng Tiến có thêm đối tác góp vốn liên kết sản xuất; HTX Thanh Sơn có thêm đối tác đặt hàng sản xuất lúa giống; HTX Vĩnh Cường có đơn đặt hàng tiêu thụ nông sản mới… Đồng thời để phát huy hơn nữa năng lực của các HTX Thí điểm nhằm tăng cường lợi ích cho HTX; trong số 15 HTX Thí điểm năm 2018 chúng tôi còn chọn và hỗ trợ cho 03 HTX (Đồng Tiến, Vĩnh Cường, Artemia Vĩnh Châu – Bạc Liêu) làm vai trò “HTX đầu đàn” có nhiệm vụ hỗ trợ về mọi mặt, thực hiện vai trò dẫn dắt các HTX cùng ngành nghề phát triển.
Bốn là: Quan tâm về công tác tổ chức nhằm đảm bảo cho HTX hoạt động mang lại lợi ích kinh tế thiết thực nhưng không xa rời bản chất HTX
Hoạt động liên kết là bài toán đúng giải quyết khó khăn về cung ứng, tiêu thụ; về năng lực tài chính của các HTX. Nhưng nếu không quan tâm sâu sát vấn đề về tổ chức, về mối quan hệ giữa HTX và thành viên thì cũng dễ làm cho HTX đánh mất bản chất của nó. Nhận thấy vấn đề này có biểu hiện diễn ra trong thực tiển; chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc Hội thảo “Giải quyết hài hòa lợi ích của tập thể và thành viên trong hoạt động HTX” thông qua Hội thảo giúp HTX kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc của mình. Đồng thời chúng tôi tổ chức Đại hội thường niên thí điểm để các HTX có cơ sở rút kinh nghiệm trong văn xây dựng các kiện cho Đại hội thường niên, cách phân phối lợi nhuận, bổ sung nhân sự lãnh đạo HTX khi cần thiết…
Năm là: Thường xuyên theo dõi kịp thời giúp đỡ chia sẻ những khó khăn với HTX.
Nhìn chung các HTX được chọn làm mô hình thí điểm của tỉnh được thành lập và hoạt động chưa lâu; hơn nữa cũng mới bước qua giai đoạn chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, nên kinh nghiệm hoạt động chưa nhiều cộng với tình hình khó khăn chung của các HTX nên không ít thường gặp lúng túng. Vì thế chúng tôi tích cực tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ cả gián tiếp và trực tiếp nhất là khâu tài chính, phân phối lợi nhuận. Tranh thủ quyết liệt với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tham gia vào việc củng cố, hỗ trợ tạo điều kiện để các HTX sớm hoàn thiện các tiêu chí theo quy định.
Ngoài ra, chúng tôi chỉ đạo cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, kịp thời giải ngân cho các HTX mở rộng sản xuất kinh doanh; trong năm 2017 chúng tôi còn hỗ trợ  cho 15 HTX 15 bộ máy tính cùng bàn ghế và 01 phần mềm kế toán HTX; năm 2018 tranh thủ sự hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam với 02 dự án phát triển sản xuất cho HTX, đến nay đã triển khai được 01 dự án.
Thông qua các giải pháp trên đã góp phần tích cực để đến nay có 10/15 HTX cơ bản hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên, thực trạng của các HTX thí điểm đang cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
Lịch sử phát triển phong trào HTX đã chứng minh: HTX có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội; tuy nhiên do mô hình HTX “kiểu cũ” tác động làm nhận thức sai lệch về bản chất HTX trong cán bộ và nhân dân; mô hình HTX kiểu mới mà nhất là HTX theo Luật HTX năm 2012 là mô hình phát triển theo xu hướng thời đại của nhân loại, nhưng vì ta mới áp dụng chưa lâu, chưa có nhiều mô hình hấp dẫn đủ sức cuốn hút nhân dân nhất là nông dân tham gia. Vì vậy Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại Đồng bằng sông Cửu Long” giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ ra đời là phù hợp, bước đầu tạo được lòng tin rất lớn trong khu vực HTX và nhân dân. Tôi mong rằng các ngành, các cấp nên quan tâm thực sự, chỉ đạo sát sao, hoàn thành công việc đúng tiến độ theo Đề án thì trong thời gian tới HTX sẽ thực sự là mô hình có sức cuốn hút lớn đối với người dân./.
                                                                           TD

Số lượt người xem: 159 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày