SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
6
2
4
1

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH TT

 

CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

P. KẾ HOẠCH – HỖ TRỢ

ỦY BAN KIỂM TRA

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX

P.NGHIỆP VỤ - PHONG TRÀO

TT HỖ TRỢ PT HTX, DN NHỎ VÀ VỪA

 

Chủ tịch: LÝ HOÀNG MINH

Di động: 0918.046674

Cơ quan: 0781.3824914

Email: lyhoangminh_htx@yahoo.com.vn

Trách nhiệm của Chủ tịch Liên minh

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của BCH Liên minh HTX tỉnh khóa III

Phụ trách công tác xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ của Liên minh; công tác tuyên truyền; hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh.

Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Liên minh.

Trực tiếp chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể địa bàn huyện, thành phố theo phân công.

Phó Chủ tịch: PHẠM NGỌC HOÀN

Di động: 01234.454265

Cơ quan: 0781.3969832

Email: ngochoanlienminhbl@yahoo.com.vn

 

Phó Chủ tịch: NGUYỄN THANH DŨNG

Di động: 0913.631194

Cơ quan: 0781.3953918

Email: thanhdung.baclieu@gmail.com

Trách nhiệm của các Phó Chủ tịch Liên minh

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của BCH Liên minh HTX tỉnh khóa III

Lãnh đạo phòng Kế hoạch – Hỗ trợ.

Thay mặt Chủ tịch lãnh đạo, điều hành cơ quan khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Chủ tịch trong thời gian gần nhất.

Phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cơ quan Liên minh trực tiếp theo dõi, báo cáo, đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch củng cố, phát triển THT, HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn xây dựng nông thôn mới

Trực tiếp chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể địa bàn huyện, thành phố theo phân công.