SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
6
2
2
1

Ủy ban kiểm tra

Điện thoại: 0291.3821669

Email: ubkt.lmhtxbl@gmail.com

Lãnh đạo:

Chủ nhiệm: Trần Thị Thu Hà

Điện thoại: 0917.439218

Phó chủ nhiệm: Lê Lý Luôn

Điện thoại: 0947. 409077

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại khoản 6 phần II Quy chế tổ chức và hoạt động của BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV