SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
6
9
6
7
3

Ủy ban kiểm tra

Điện thoại: 0291.3821669

Email: lienminhbl.ubkt@gmail.com

Lãnh đạo: Lâm Quốc Niên (Chủ nhiệm)

Điện thoại: 0918.868468

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại khoản 6 phần II Quy chế tổ chức và hoạt động của BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV