SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
6
2
0
8

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Điện thoại: 0291.3821668

Email: quyhtxbl@gmail.com

Lãnh đạo: Nguyễn Trung Trực (Giám đốc Quỹ)

Điện thoại: 0913.631254

Email: trungtruclienminhbl@yahoo.com.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo Điều lệ, Quy chế quản lý Tài chính của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.