SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
6
2
5
5

2. Phòng Nghiệp vụ - Phong trào

Điện thoại: 0291.3969833

Email: phongnghiepvulienminhbl@yahoo.com.vn

Lãnh đạo: Nguyễn Trung Trực (Trưởng phòng)

Điện thoại: 0913.631254

Email: trungtruclienminhbl@yahoo.com.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ - Phong trào

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV

Chủ động xây dựng, tổ chức triển khai và báo cáo kết quả các chương trình, kế hoạch, các đề án, dự án có liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

Tham gia nghiên cứu, theo dõi, đề xuất và kiến nghị với Ban Thường trực Liên minh về sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, các cơ chế chính sách có liên quan đến phát triển KTHT-HTX của các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ (tháng, quí, 06 tháng, năm), đột xuất tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của các THT, HTX, Liên hiệp HTX trong tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong Liên minh và các THT, HTX, Liên hiệp HTX nhằm thúc đẩy phát triển phong trào kinh tế tập thể, nhân rộng các điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến.

Liên kết với các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Liên minh nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học, các hoạt động tư vấn, đào tạo cán bộ, dạy nghề cho xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.