SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
6
1
9
7

Phòng Kế hoạch – Hỗ trợ.

Điện thoại: 0291.3824822

Email: phongkehoachhotro@yahoo.com.vn

Lãnh đạo: Tạ Thị Kim Phượng (Trưởng phòng)

Điện thoại: 0945.291891

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch, Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV

Nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, dự toán các nguồn kinh phí trình Thường trực xem xét, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam quyết định để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo giai đoạn, hàng năm.

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Liên minh tổng hợp trình Ban thường trực Liên minh đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương về các chính sách, pháp luật; tham gia đóng góp, xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể.

Tham gia thẩm định, đánh giá, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các THT, HTX, Liên hiệp HTX về tư vấn; tổ chức đào tạo cán bộ, dạy nghề; hỗ trợ tín dụng, khoa học công nghệ, và môi trường, xúc tiến thương mại và đầu tư, các chương trình, dự án kinh tế - xã hội và các hoạt động khác hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Hướng dẫn các THT, HTX, Liên hiệp HTX trong tỉnh thực hiện các quy định của Nhà nước, của Liên minh HTX Việt Nam về công tác xây dựng các kế hoạch, phương án, chương trình, đế án, dự án, tài chính; chủ động quan hệ với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, tranh thủ các Phòng, Ban Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển KTHT-HTX.

Tham gia nghiên cứu khoa học theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.