SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
6
2
1
1

 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0291.3824832

Email: hanhchinhlmhtxbl@gmail.com

Lãnh đạo:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng Điện thoại: 0983.767.141

Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thành

Điện thoại: 0888.224889.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV

Tổng hợp, biên tập các báo cáo; soạn thảo các công văn, tài liệu, các bài phát biểu; ghi biên bản các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành, các cuộc họp khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường trực về cơ cấu tổ chức bộ máy; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; mối quan hệ công tác các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh. Giúp Ban Thường trực quản lý về nhân sự Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

Nghiên cứu xây dựng và bổ sung kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Tham mưu đề xuất với Ban Thường trực về việc hợp đồng, tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí phân công công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc cơ quan Liên minh và các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện việc quản lý lao động, ngày giờ công, tính bảng lương hàng tháng cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội qui làm việc của đơn vị.

Theo dõi, quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán các nguồn kinh phí, các khoản thu của cơ quan Liên minh theo quy định; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc theo chế độ Nhà nước và quy định của cơ quan.