SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
7
4
8

 BÁO CÁO HTX VÀ TÌNH HÌNH KTHT, HTX

          Công văn số 73/LM-VP ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Liên minh HTX tỉnh về việc thực hiện báo cáo định kỳ của cán bộ phụ trách kinh tế tập thể các huyện và HTX.        

        1. Mẫu số liệu báo cáo (đối với cán bộ phụ trách KTTT).

        2. Mẫu báo cáo nhanh (đối với HTX).

        3. Mẫu báo cáo HTX (đối với HTX).